PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI

1. Splošne določbe

Nagradno igro organizira ENIGMARIUM d.o.o., Dunajska cesta 76. 1000 Ljubljana (v nadaljevanju Organizator).
Izvajalec nagradne igre je podjetje Naprej.net d.o.o., Trg Franca Fakina 2B, 1420 Trbovlje (v nadaljevanju Izvajalec).

Nagradna igra poteka od 12.2.2015 do 28.2.2015 do 9:00 ure.

Žrebanja bo:
• 28.2.2015, ob 10:00 uri
na sedežu izvajalca nagradne igre.

2. Sodelovanje v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodeluje fizična oseba, ki:
• je državljan Republike Slovenije,
• je izpolnil vse potrebne korake za sodelovanje,
• je z oddajo podatkov potrdil seznanjenost in sprejemanje pravil nagradne igre.

V nagradni igri ne morejo sodelovati zaposleni pri Organizatorju in Izvajalcu in njihovi ožji družinski člani (zakonec oziroma izvenzakonski partner oziroma partner registrirane istospolne partnerske skupnosti, otroci oziroma posvojenci ter starši oziroma posvojitelji). Navedeni bodo v primeru njihovega sodelovanja v nagradni igri in v primeru izžrebanja katere od teh oseb izločeni, žrebanje te nagrade pa bo v roku treh delovnih dni od seznanitve s temi okoliščinami ponovljeno.

3. Način sodelovanja v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo uporabniki na naslovu: https://www.facebook.com/escape.room.si.
Za sodelovanje v nagradni igri je potrebno »Všečkati« Facebook stran organizatorja na naslovu https://www.facebook.com/escape.room.si.

Uporabnik mora za sodelovanje v nagradni igri potrditi Facebook aplikacijo.

4. Opis nagrad

Ddarilni bon za enkratni obisk “Escape Igloo” Enigmarium v Kranjski Gori.

5. Potek žrebanja

O žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o: datumu, uri in kraju žrebanja; navzočih osebah; poteku žrebanja; izžrebanem e-naslovu ter uri zaključka žrebanja. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. Žrebanje je dokončno. Izžrebani nagrajenec bo o nagradi obveščen tako, da bo dobil Facebook obvestilo. V primeru, da v 7 dneh ne javi, izgubi pravico do nagrade in nagrada zapade.

Za izvedbo nagradne igre in nadzor nad njegovim potekom ter žrebanje nagrajenca skrbi komisija v sestavi treh članov, ki so predstavniki izvajalca. Komisija ima sledeče pristojnosti: nadzor poteka nagradne igre in žrebanje nagrajencev, v skladu s temi pravili, ukrepanje v primeru suma, da je sodelujoči pridobival glasovnice z izrabo računalniškega znanja ali računalniške tehnologije, v nasprotju s temi pravili, ali kakorkoli drugače ravnal v nasprotju s temi pravili.

6. Prevzem nagrad

Darilni bon je predmet obdavčitve, morebitno akontacijo dohodnine bo odvedel organizator nagradne igre. Nagrajenec mora organizatorju posredovati osebne podatke, ter davčno številko in davčni urad. Organizator nagradne igre nagrajencu podari darilni bon, ki ga le ta lahko zamenja za vsopno karto.

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če: se pojavi dvom o istovetnosti podatkov, se ugotovi, da je uporabnik v nagradni igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre. Če nagrajenec v 7 dneh po obvestilu za prevzem nagrade, nagrade ne prevzame nagrade, izgubi pravico do nje brez pravice do kakršnegakoli drugega ali drugačnega nadomestila. Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino ali drugo nagrado, niti je ni mogoče prenesti na drugo osebo. Če se nagrajenec v roku 7 dni po prejemu obvestila, ne bo odzval pomeni, da se nagradi odpoveduje.

7. Ostalo

Za vsa vprašanja, ki se lahko pojavijo v zvezi z nagradno igro in niso urejena s temi navodili, daje ustrezna tolmačenja komisija. Vse odločitve komisije so dokončne in nanje ni mogoča pritožba. Organizator nagradne igre hrani dokumentacijo v zvezi z organizacijo in izvedbo nagradne igre na naslednji način: vse elektronsko zabeležene uporabnike na ustrezen način hrani še najmanj 12 mesecev po izvršitvi nagradnega žrebanja, to je najmanj do 1.3.2016; ime nagrajenca ne bo uporabljeno v nikakršne druge namene. Po poteku zgoraj navedenih rokov organizator podatke v elektronski obliki ustrezno trajno izbriše (razen prijav na e-novice, od teh se lahko uporabnik odjavi v vsakem prejetem e-sporočilu). Organizator nagradne igre se obvezuje, da bo skrbno varoval podatke uporabnikov ter jih bo uporabljal izključno za lastne potrebe. Osebne podatke uporabnikov bo varoval v skladu z Zakonom o varstvu podatkov.

E-poštni naslovi pridobljeni v nagradni igri lahko organizator uporablja v promocijske namene.

8. Odgovornost in reklamacije

Organizator nagradne igre ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi jo utrpel sodelujoči, do katere bi prišlo zaradi napak pri internetnih povezavah. Organizator nagradne igre ni odgovoren za nepravilno delovanje storitve, ki je posledica napačne uporabe in neznanja uporabnika in ne prevzema odgovornosti za morebitno začasno nedelovanje Facebook profila organizatorja. Vsem sodelujočim v nagradni igri sta zagotovljeni podpora in pomoč na elektronskem naslovu info@promplac.si.

9. Reševanje pritožb in končne določbe

Vse morebitne spore, ki jih ne bo mogoče rešiti sporazumno, bo reševalo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. Organizator nagradne igre lahko spreminja pogoje sodelovanja v nagradni igri. Hkrati se zavezuje, da bo na primeren način in na primernem mestu uporabnike obvestil o vsakršni spremembi oziroma dopolnitvi pravil. Ta pravila veljajo od dneva sprejetja dalje.

10. Seznanjenost s pravili nagradne igre

S sodelovanjem v nagradni igri na Facebook strani organizatorja, sodelujoči potrjujejo, da so seznanjeni s pravili nagradne igre in jih sprejemajo ter se z njimi v celoti strinjajo.

Ljubljana, 11.2.2015